Aktualności

Kapituła Nagrody Bookera podała trzynaście nominowanych do wyróżnienia tytułów

Nagro­da Booke­ra przy­zna­wa­na jest od pięć­dzie­się­ciu lat. Ostat­nio z tej oka­zji fun­da­cja posta­no­wi­ła przy­znać jubi­le­uszo­wą sta­tu­et­kę auto­ro­wi naj­lep­szej książ­ki minio­nych pię­ciu dekad. Wygrał Micha­el Onda­atje z powie­ścią Angiel­ski pacjent z 1992 roku. W paź­dzier­ni­ku ogło­szo­ny zosta­nie nato­miast lau­re­at głów­nej Nagro­dy Booke­ra. Zna­my już auto­rów, któ­rzy tra­fi­li na dłu­gą listę nomi­no­wa­nych do wyróżnienia.

Pię­ciu sędziów wybra­ło trzy­na­ście tytu­łów spo­śród stu sie­dem­dzie­się­ciu jeden zgło­szeń. Według infor­ma­cji poda­nej na stro­nie themanbookerprize.com była to rekor­do­wa licz­ba zgło­szeń w histo­rii nagro­dy. Przed 2014 rokiem w kon­kur­sie star­to­wać mogli jedy­nie auto­rzy z kra­jów Wspól­no­ty Naro­dów, Zim­ba­bwe lub Irlan­dii. Aktu­al­nie nagro­da jest w zasię­gu wła­ści­wie każ­de­go. Zwią­za­ne z tym było tro­chę kon­tro­wer­sji, ponie­waż ostat­nie dwie sta­tu­et­ki zgar­nę­li Ame­ry­ka­nie, co nie do koń­ca spodo­ba­ło się bry­tyj­skie­mu śro­do­wi­sku lite­rac­kie­mu. Tym razem Bry­tyj­czy­cy i Irland­czy­cy mogą się zre­wan­żo­wać – jest ich aż ośmio­ro wśród trzy­na­stu nominowanych.

Wybra­na w tym roku trzy­nast­ka jest bar­dzo zróż­ni­co­wa­na jeśli cho­dzi o for­mę, ale wszyst­kie utwo­ry w taki czy inny spo­sób doty­ka­ją dys­to­pij­nych tropów.

Być może niko­go nie zdzi­wi, bio­rąc pod uwa­gę dzi­siej­sze cza­sy, że na naszej pół­ce zna­la­zło się wie­le ksią­żek dys­to­pij­nych – powie­ści, któ­re uzna­li­śmy za inspi­ru­ją­ce i nie­po­ko­ją­ce. Nie­któ­re z tych, któ­re wybra­li­śmy na tę dłu­gą listę są naglą­ce i bar­dzo aktu­al­ne, inne mogą być podzi­wia­ne i czy­ta­ne z przy­jem­no­ścią w każ­dym roku. Wszyst­kie te książ­ki – poru­sza­ją­ce tema­ty­kę nie­wo­li, eko­lo­gii, osób zagi­nio­nych, prze­mo­cy w mie­ście, mło­do­cia­nej miłość, wię­zień, traum, ras – zdo­ła­ły uchwy­cić jakiś frag­ment świa­ta na kra­wę­dzi. Wśród ich wie­lu nie­zwy­kłych cech jest chęć podej­mo­wa­nia ryzy­ka w for­mie, napi­sał w uza­sad­nie­niu Kwa­me Antho­ny Appiah, prze­wod­ni­czą­cy skła­du sędziowskiego.

Tak więc wśród nomi­no­wa­nych zna­la­zło się miej­sce zarów­no dla sta­rych wyja­da­czy, któ­rzy już poja­wia­li się na listach w poprzed­nich edy­cjach (Micha­el Onda­atje, Esi Edu­gy­an, Donal Ryan, Richard Powers), jak i czte­rech debiu­tan­tów, wśród któ­rych wymie­nić war­to na pew­no szkoc­kie­go poetę Robi­na Robert­so­na z dzie­łem mik­su­ją­cym pro­zę z poezją. Bar­dzo rzad­ko szan­sę dosta­ją powie­ści kry­mi­nal­ne i thril­le­ry. W tym roku jury zde­cy­do­wa­ło się dołą­czyć do dłu­giej listy Belin­dę Bau­er, bry­tyj­ską pisar­kę kry­mi­na­łów. Rów­nież po raz pierw­szy w histo­rii nomi­na­cję uzy­skał komiks. Gatu­nek powie­ści gra­ficz­nych repre­zen­tu­je Ame­ry­ka­nin Nick Drnaso.

20 wrze­śnia sędzio­wie ogło­szą sze­ściu fina­li­stów. Każ­dy z nich otrzy­ma 2,5 tys. fun­tów. Lau­re­at Nagro­dy Booke­ra zosta­nie wska­za­ny 16 paź­dzier­ni­ka. Wyróż­nie­nie wią­że się z pie­nięż­na gra­ty­fi­ka­cją o war­to­ści 50 tys. funtów.

Poni­żej przed­sta­wia­my nomi­no­wa­ną trzynastkę:

Belin­da Bau­er, Snap
Anna Burns, Milkman
Nick Drna­so, Sabrina
Esi Edu­gy­an, Washing­ton Black
Guy Guna­rat­ne, In Our Mad And Furio­us City
Daisy John­son, Eve­ry­thing Under
Rachel Kush­ner, The Mars Room
Sophie Mac­kin­tosh, The Water Cure
Micha­el Onda­atje, Warlight
Richard Powers, The Overstory
Robin Robert­son, The Long Take
Sal­ly Rooney, Nor­mal People
Donal Ryan, From A Low And Quiet Sea

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy