Ciekawostki

Obszerne okultystyczne zbiory prywatnej Biblioteki Ritmana dostępne online. Duża w tym zasługa Dana Browna!

Pra­ce nad swo­imi best­sel­le­ra­mi pchnę­ły Dana Brow­na w obję­cia okul­ty­zmu. Nie stał się bynaj­mniej czci­cie­lem demo­nów ani adep­tem czar­nej magii, po pro­stu pew­ne ele­men­ty z tajem­nych stu­diów wyko­rzy­sty­wał nie­rzad­ko w powie­ściach. Bada­nia pro­wa­dzo­ne pod­czas pisa­nia Zagi­nio­ne­go sym­bo­lu oraz Infer­no zapro­wa­dzi­ły go do amster­dam­skiej Biblio­te­ki Rit­ma­na lub jak kto woli Biblio­the­ca Phi­lo­so­phi­ca Her­me­ti­ca. Chcąc się odwdzię­czyć za uzy­ska­ną pomoc, posta­no­wił Brown wes­przeć pro­jekt pla­ców­ki doty­czą­cy unie­śmier­tel­nie­nia zbio­rów za spra­wą ich digi­ta­li­za­cji i wgra­nia do sie­ci. Pisarz poda­ro­wał na ten cel 300 tysię­cy euro.

Biblio­the­ca Phi­lo­so­phi­ca Her­me­ti­ca to pry­wat­na pla­ców­ka zało­żo­na przez Joosta Rit­ma­na w 1984 roku. Zało­ży­ciel od mło­dzień­czych lat inte­re­so­wał się spi­ry­tu­ali­zmem i zbie­rał rzad­kie książ­ki zgłę­bia­ją­ce tę tema­ty­kę. W pew­nym momen­cie posta­no­wił prze­kształ­cić swo­ją pry­wat­ną kolek­cję w nie­zwy­kłą biblio­te­kę. Ta z krót­ką prze­rwą spo­wo­do­wa­ną pro­ble­ma­mi finan­so­wy­mi dzia­ła po dziś dzień. Z koń­cem zeszłe­go roku zosta­ła prze­nie­sio­na do słyn­ne­go amster­dam­skie­go Huis met de Hoofden (Dom z gło­wa­mi). W tym momen­cie biblio­te­ka ma w swo­jej kolek­cji 25 tysię­cy prac pokry­wa­ją­cych sze­ro­kie spek­trum mistycz­nych tema­tów: her­me­tyzm, różo­krzyż, alche­mia, gno­za, ezo­te­ry­ka, sufizm, kaba­ła, antro­po­zo­fia czy wolnomularstwo.

W 2012 roku wła­dze biblio­te­ki ogło­si­ły, że pra­cu­ją nad pro­jek­tem prze­nie­sie­nia naj­waż­niej­szych dzieł w wer­sji cyfro­wej do Inter­ne­tu. Spra­wa nabra­ła tem­pa dopie­ro po szczo­drym dat­ku Dana Brow­na. 300 tysię­cy euro to kwo­ta, któ­ra nie­wąt­pli­wie star­czy na pokry­cie digi­ta­li­za­cji 5000 ksiąg i 500 manu­skryp­tów pocho­dzą­cych z okre­su XV-XVIII wiek. Czy­tel­ni­cy będą mogli zupeł­nie za dar­mo zapo­znać się z na przy­kład pierw­szym angiel­skim tłu­ma­cze­niem prac VII-wiecz­ne­go nie­miec­kie­go misty­ka Jako­ba Böhme’a.

Pro­ces digi­ta­li­za­cji jest w toku, a jak to wyglą­da pre­zen­tu­je poniż­szy film:

Już teraz udo­stęp­nio­na zosta­ła pierw­sza por­cja fascy­nu­ją­cych tek­stów. Na stro­nie Embas­sy of the Free Mind dostęp­nych jest oko­ło 1700 sta­ro­daw­nych ksiąg skry­wa­ją­cych mistycz­ną wie­dzę. Biblio­te­ka onli­ne jest jesz­cze w fazie beta, wła­dze zapew­nia­ją, że pra­cu­ją nad kolej­ny­mi udo­god­nie­nia­mi, żeby prze­glą­da­nie tek­stów było jak naj­wy­god­niej­sze. Nie­mniej już w tym momen­cie moż­na wybrać się w zapie­ra­ją­cą dech w pier­siach podróż po okultyzmie.

autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy