Ciekawostki

Harry Potter wśród gwiazd. Ustanowiono nowe konstelacje.

Jest pięk­na bez­chmur­na noc. Ciem­ne nie­bo upstrzo­ne jest jasny­mi gwiaz­da­mi. Te ukła­da­ją się w kon­ste­la­cje. Ocza­mi wyobraź­ni może­my łączyć świe­tli­ste punk­ty, wyry­so­wu­jąc kon­tu­ry zna­ków zodia­ku czy posta­ci pocho­dzą­cych ze sta­ro­żyt­nych mito­lo­gii. Coraz rza­dziej spo­glą­da­my jed­nak w noc­ne nie­bo w poszu­ki­wa­niu tych kształ­tów. Dzie­ci prak­tycz­nie w ogó­le tego nie robią. Bo po co? Dla­cze­go mia­ły­by szu­kać śla­dów choć­by Cefe­usza i Kasjo­pei – mitycz­nej pary kró­lew­skiej Etio­pii. Dla­te­go wła­śnie z ini­cja­ty­wy The Big Bang Fair usta­no­wio­ne zosta­ły nowe kon­ste­la­cje, a wśród nich na przy­kład oku­la­ry Harry’ego Pottera.

Na zle­ce­nie The Bing Bang Fair, jed­nych z naj­waż­niej­szych i naj­więk­szych tar­gów nauko­wych dla mło­dzie­ży w Wiel­kiej Bry­ta­nii, prze­pro­wa­dzo­no bada­nie, z któ­re­go wyni­ka, że 72% dzie­ci w wie­ku od 7 do 19 lat nigdy nie szu­ka­ło żad­nej kon­ste­la­cji na noc­nym nie­bie. Co wię­cej 29% ankie­to­wa­nych przy­zna­ło, że nie było­by w sta­nie nazwać wska­za­ne­go gwiaz­do­zbio­ru. Bada­czom nasu­nął się wnio­sek, że być może usta­no­wio­ne przed laty kon­ste­la­cje opar­te na zna­kach zodia­ku i mito­lo­gii nie są dla mło­dzie­ży czymś na tyle atrak­cyj­nym, żeby mia­ło je to interesować.

Z ini­cja­ty­wy tar­gów we współ­pra­cy z astro­no­ma­mi z Uni­ver­si­ty of Bir­ming­ham powo­ła­no pro­jekt Look Up To The Stars, w ramach któ­re­go usta­no­wio­no osiem nowych kon­ste­la­cji repre­zen­tu­ją­cych iko­ny współ­cze­sne­go świa­ta spor­tu, roz­ryw­ki i nauki. Pro­jekt z zało­że­nia ma zachę­cić dzie­ci do spo­glą­da­nia w nocy na nie­bo i szu­ka­nia ukła­dów, któ­re będą koja­rzyć im się z czymś bli­skim, bar­dziej nama­cal­nym, bar­dziej z nimi zwią­za­nym. A wia­do­mo prze­cież, że od patrze­nia w gwiaz­dy zaczy­na się zain­te­re­so­wa­nie wszechświatem.

Swo­je kon­ste­la­cje dosta­li J.K. Row­ling w posta­ci oku­la­rów Harry’ego Pot­te­ra oraz sir Micha­el Bond w posta­ci pary kalo­szy Misia Pad­ding­to­na. Poza nimi do patrze­nia w kosmos inspi­ro­wać mają Usa­in Bolt, Mala­la Yousa­fza, sir David Atten­bo­ro­ugh, Tim Peake, sir Mo Farah i Sere­na Williams.

To był zaszczyt pra­co­wać ramię w ramię z The Bing Bang Fair przy usta­na­wia­niu nowe­go zesta­wu kon­ste­la­cji pasu­ją­cych do współ­cze­snych cza­sów w celu zachę­ce­nia dzie­ci do patrze­nia w gwiaz­dy. Napraw­dę mamy nadzie­ję, że nowe gwiaz­do­zbio­ry skło­nią ludzi w każ­dym wie­ku do roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań kosmo­sem i astro­no­mią, zain­spi­ru­ją nowe poko­le­nie astro­no­mów do dal­szych badań na tym polu, powie­dzia­ła Emma Wil­lett, sze­fo­wa pro­jek­tu z ramie­nia uni­wer­sy­te­tu w Birmingham.

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy