Aktualności

Mała książka – wielki człowiek, czyli czytajmy niemowlakom

Nas – nie­sta­ty­stycz­nych Pola­ków – nikt do czy­ta­nia nie musi prze­ko­ny­wać, sami prze­cież chęt­nie się­ga­my po książ­ki. Jed­no­cze­śnie wia­do­mo, że sytu­acja w kra­ju jest opła­ka­na i sta­ty­stycz­nie lek­tu­rze w Pol­sce cza­su się nie poświę­ca. Dla­te­go tak waż­ne są wszel­kie­go rodza­ju akcje, któ­re pro­blem nagła­śnia­ją, a jesz­cze waż­niej­sze są te, któ­re sta­ra­ją się zapo­bie­gać pogar­sza­niu się sta­nu rze­czy. W grud­niu star­tu­je ini­cja­ty­wa Insty­tu­tu Książ­ki Mała książ­ka – wiel­ki czło­wiek, któ­ra z zało­że­nia ma nakło­nić rodzi­ców do czy­ta­nia pocie­chom… już od kołyski.

Pomy­sło­daw­cy akcji wska­zu­ją na pozy­tyw­ne skut­ki czy­ta­nia dzie­ciom, przy czym zwra­ca­ją uwa­gę, że pro­ces powi­nien roz­po­cząć się już w okre­sie nie­mow­lę­cym. Waż­ny jest tu oczy­wi­ście odpo­wied­ni dobór ksią­żek, ale czy­ta­nie nie­mow­la­kom z korzy­ścią wpły­wa na ich roz­wój umy­sło­wy i emo­cjo­nal­ny. W ten spo­sób dzie­ci rów­nież szyb­ciej uczą się języ­ka. Poza tym wspól­ne spę­dza­nie cza­su z książ­ką to świet­na oka­zja do budo­wa­nia bli­sko­ści oraz sil­nych i trwa­łych wię­zi rodzinnych.

Insty­tut Książ­ki wraz z part­ne­ra­mi akcji przy­go­to­wał bro­szu­rę zaty­tu­ło­wa­ną Książ­ką połą­cze­ni, czy­li o roli czy­ta­nia w życiu dziec­ka. Ta w jasny spo­sób wyja­śnia, po co czy­tać dzie­ciom, jak to robić i jak dobie­rać teksty.

Jeśli dziec­ko będzie obco­wa­ło z pięk­ny­mi książ­ka­mi, taki­mi, któ­re pory­wa­ją i zachwy­ca­ją, któ­re kuszą ory­gi­nal­no­ścią sza­ty gra­ficz­nej, z książ­ka­mi kunsz­tow­nie wyda­ny­mi i skła­nia­ją­cy­mi do reflek­sji, wów­czas będzie wzra­sta­ło w żywio­le praw­dy, pięk­na i dobra, boga­te wewnętrz­nie, otwar­te, szczę­śli­we, zdol­ne do rozu­mie­nia sie­bie i innych, do wzię­cia odpo­wie­dzial­no­ści za wła­sne życie i pokie­ro­wa­nia nim na mia­rę roz­bu­dzo­nych marzeń, pra­gnień, tęsk­not i nadziei, pisze pro­fe­sor Grze­gorz Leszczyński.

Auto­rzy na każ­dym kro­ku pod­kre­śla­ją, jak istot­ny jest wybór odpo­wied­nich ksią­żek. Dziec­ko w zależ­no­ści od wie­ku potrze­bu­je cze­goś inne­go, jest wraż­liw­sze na inne bodź­ce. W bro­szu­rze zna­la­zło się miej­sce na mini porad­nik wyszu­ki­wa­nia odpo­wied­nich tytu­łów. Auto­rzy pod­ję­li się rów­nież zare­ko­men­do­wa­nia dwu­dzie­stu czte­rech ksią­żek dla naj­młod­szych. Bro­szu­ra jest dostęp­na w wer­sji elek­tro­nicz­nej tutaj.

Dok­tor Mał­go­rza­ta Cac­kow­ska z Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go przede wszyst­kim pole­ca dzie­ciom lek­tu­rę wier­szy, oczy­wi­ście pol­skich poetów, bo cze­mu przy oka­zji nie wes­przeć nasze­go dorob­ku kulturalnego.

Naszym zapro­sze­niem w świat lite­rac­ki jest wybór wier­szy dla dzie­ci autor­stwa wybit­nych pol­skich poetów (m.in. Jana Brze­chwy, Julia­na Tuwi­ma, Wan­dy Cho­tom­skiej, Joan­ny Papu­ziń­skiej), pięk­nie zilu­stro­wa­ny przez mał­żeń­stwo arty­stów – Ewę Kozy­rę-Paw­lak i Paw­ła Paw­la­ka(…) Wier­sze naj­lep­szych pol­skich poetek i poetów w mistrzow­skiej inter­pre­ta­cji mał­żeń­stwa arty­stów. Ofia­ro­wa­ne i czy­ta­ne nowo naro­dzo­ne­mu dziec­ku, sta­ną się budul­cem jego wyobraź­ni, otwo­rzą mu bra­mę do boga­te­go świa­ta słów i obra­zów, pozwo­lą dostrze­gać pięk­no i war­tość życia.

Zapra­sza­my na stro­nę akcji: http://wielki-czlowiek.pl/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy