Aktualności

Biedronkowa promocja na książki dziecięce

Bie­dron­ko­we pro­mo­cje? Czas, start! Dziś do zna­ne­go dys­kon­tu tra­fia pula ksią­że­czek za 7,99 zł i 16,99 zł. Bez wąt­pie­nia umi­lą czas ocze­ki­wa­nia na świę­ta. Do wybo­ru m.in. “Deko­ra­cje świą­tecz­ne” w kli­ma­tach “Kra­iny lodu” czy “Kubu­sia Puchatka“i ksią­żecz­ki o zwy­cza­jach świą­tecz­nych, a tak­że seria o zwie­rza­kach “Zaopie­kuj się mną” i kolo­ro­wan­ki. Wszyst­ko dla małych i dużych dzieci!

Pro­mo­cja star­tu­je 20 listopada.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy