Ciekawostki

Chińczycy mogą cieszyć się nową futurystyczną biblioteką

Biblio­te­ka musi być przede wszyst­kim pojem­na i peł­na ksią­żek. To jest coś, z czym nikt nigdy kłó­cić się nie będzie. Ale czy przy oka­zji nie może być efek­ciar­ska, desi­gner­ska, wizu­al­nie poje­cha­na. Nic prze­cież nie stoi temu na prze­szko­dzie. Holen­der­ska fir­ma archi­tek­to­nicz­na MVRDV stwo­rzy­ła w Tien­cin w Chi­nach biblio­te­kę wyglą­da­ją­cą, jak­by zosta­ła prze­nie­sio­na z fil­mu scien­ce fiction.

W Tien­cin – jed­nym z czte­rech miast wydzie­lo­nych Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej – otwar­ta nie­daw­no zosta­ła nowa biblio­te­ka przy Cen­trum Kul­tu­ry Bin­hai. Budy­nek wyróż­nia bar­dzo futu­ry­stycz­ny wygląd – nie tyl­ko zewnętrz­na fasa­da, ale przede wszyst­kim jej wnę­trze z wizjo­ner­skim ukła­dem półek i sfe­rycz­nym atrium wyglą­dem przy­po­mi­na­ją­cym gał­kę oczną.

Oko jest środ­kiem biblio­te­ki. Wgry­za się w budy­nek, two­rząc prze­strzeń do sie­dze­nia, czy­ta­nia czy po pro­stu spę­dza­nia cza­su[…] Prze­szklo­ne audy­to­rium daje 360-stop­nio­wą pano­ra­mę prze­strze­ni w środ­ku. Praw­dzi­wie reflek­syj­ne i melan­cho­lij­ne oto­cze­nie, powie­dział Winy Maas, współ­wła­ści­ciel MVRDV – fir­my, któ­ra zapro­jek­to­wa­ła bibliotekę.

Archi­tek­to­nicz­ne cac­ko ma pięć pię­ter, zaj­mu­je powierzch­nię pra­wie 34 tysię­cy metrów kwa­dra­to­wych i mie­ści 1,2 milio­na ksią­żek! Egzem­pla­rze są uło­żo­ne na sze­re­go­wo usta­wio­nych pół­kach, któ­re przy­wo­dzą na myśl kon­tu­ry kra­jo­bra­zu. Te wzno­szą się i oka­la­ją sfe­rycz­ne atrium, nada­jąc cało­ści hip­no­ty­zu­ją­ce­go szny­tu. Pierw­sze dwa pię­tra wypeł­nio­ne są czy­tel­nia­mi i pół­ka­mi ksią­żek. Tam też znaj­du­ją się prze­strze­nie do chil­lo­wa­nia się. Naj­wyż­sze pię­tra z kolei zosta­ły prze­zna­czo­ne na sale spo­tkań, biu­ra i sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we. Maga­zy­ny, archi­wum i pomiesz­cze­nia ser­wi­so­we są zlo­ka­li­zo­wa­ne pod ziemią.

źró­dło: mvrdv

Autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy