Ekranizacje

Teresa Palmer i Matthew Goode zagrają w serialowej adaptacji Księgi wszystkich dusz

Książ­ka autor­stwa Debo­rah Hark­ness opo­wia­da o Dia­nie Bishop – z wykształ­ce­nia dok­tor histo­rii, z pocho­dze­nia potęż­nej cza­row­ni­cy, któ­rej korze­nie się­ga­ją Salem. Dia­na stu­diu­je daw­ne manu­skryp­ty w oks­fordz­kiej biblio­te­ce i natra­fia na nie­zwy­kły, pro­mie­niu­ją­cy dziw­nym świa­tłem tekst. Bra­ku­je mu kil­ku stron, a pod zapi­ska­mi widać inne, nie­moż­li­we do odczy­ta­nia. Mogła­by zapo­znać się z nimi za pomo­gą magii, ale boi się swe­go dzie­dzic­twa i bro­ni przed nim. Kie­dy wresz­cie posta­na­wia z niej sko­rzy­stać i wra­ca do biblio­te­ki, dowia­du­je się, że manu­skrypt zagi­nął… sto lat wcześniej.

Oks­ford w tej powie­ści zamiesz­ku­ją cza­row­ni­ce, czar­no­księż­ni­cy, demo­ny i wam­pi­ry. Ktoś roz­po­czya serię tajem­ni­czych mor­dów. Gdzieś w tym wszyst­kim Dia­na pozna­je słyn­ne­go na całym świe­cie pro­fe­so­ra bio­che­mii i neu­ro­lo­gii, Mat­thew Cla­ir­mon­ta. Zako­chu­je się w nim, ale to miłość, za któ­rą moż­na zapła­cić życiem.

Serial na pod­sta­wie powie­ści wypro­du­ku­ją Sky Ori­gi­nal i Bad Wolf Tele­vi­sion. Sce­na­riusz opra­cu­je Debor­ha Hark­ness wspól­nie z Kate Bro­oke. Zdję­cia rusza­ją jesienią.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy