Ekranizacje

Zobaczcie fragment fanowskiego filmu o wiedźminie Pół Wieku Poezji Później

Twór­cy fil­mu “Pół Wie­ku Poezji Póź­niej” (angiel­ski tytuł “Alzur’s Lega­cy”) wypu­ści­li wła­śnie trzy­mi­nu­to­we­go “master­sho­ta”, czy­li jed­ną sce­nę w cało­ści nakrę­co­ną w jed­nym uję­ciu na ste­adi­ca­mie. Moż­na w niej zoba­czyć kli­mat i roz­mach powsta­ją­cej fanow­skiej produkcji.

Pół Wie­ku Poezji Póź­niej” to fanow­ski film krót­ko­me­tra­żo­wy (oko­ło 30 min) na moty­wach “Wiedź­miń­skiej Sagi” Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Pro­jekt jest reali­zo­wa­ny przez nie­za­leż­ną gru­pę fil­mo­wą zło­żo­ną z ludzi z Pol­ski na co dzień pra­cu­ją­cych przy pro­duk­cji fil­mo­wej, tele­wi­zyj­nej, teatral­nej oraz w bran­ży gier wideo.

Tutaj nie cho­dzi o pie­nią­dze, sła­wę czy roz­głos – to spra­wa hono­ru – mówią twór­cy filmu. -
Po cudow­nym cza­sie spę­dzo­nym z opo­wia­da­nia­mi, książ­ko­wą Sagą, gra­mi i komik­sa­mi, poczu­li­śmy się zobo­wią­za­ni do oka­za­nia wdzięcz­no­ści dzie­łu i jego twór­cy, Andrze­jo­wi Sap­kow­skie­mu – dodają.

Jako Sło­wia­nie twór­cy mają zamiar w peł­ni oddać ducha wiedź­miń­skie­go Uni­wer­sum – zarów­no w muzy­ce, dia­lo­gach (któ­re będą po pol­sku z angiel­ski­mi napi­sa­mi), praw­dzi­wych śre­dnio­wiecz­nych sce­ne­riach, ręcz­nie szy­tych kostiu­mach oraz zbro­jach i bro­ni wyko­na­nej przez rze­mieśl­ni­ków zaj­mu­ją­cych się rekon­struk­cją historyczną.

Jak zapo­wia­da­ją twór­cy, sce­na­riusz jest ory­gi­nal­ną histo­rią roz­gry­wa­ją­cą się kil­ka­dzie­siąt lat po książ­ko­wej sadze, głów­nym boha­te­rem nie będzie słyn­ny Geralt z Rivii, a jego przy­ja­ciel, wiedź­min Lambert.

Twór­cy fil­mu wystar­to­wa­li  też z akcją crowd­fun­din­go­wą na Indie­go­go. Pro­jekt może­cie wes­przeć pod tym lin­kiem www.indiegogo.com/projects/alzur-s-legacy-the-witcher-fan-film-fantasy–2#

Opis fabu­ły:

W nie­speł­na pół wie­ku po pogro­mie rivij­skim zaata­ko­wa­ne zosta­je Kaer Mor­hen, pra­daw­ne sie­dlisz­cze wiedź­mi­nów. Wkrót­ce potem z Are­tu­zy, świe­żo odbu­do­wa­nej szko­ły cza­ro­dzie­jek, ucie­ka mło­da rene­gat­ka podej­rze­wa­na o odna­le­zie­nie legen­dar­nej Księ­gi Alzu­ra. W pościg za nią rusza Triss Meri­gold, któ­ra w temer­skiej karcz­mie spo­ty­ka Jaskra, sław­ne­go bar­da oraz Lam­ber­ta, ostat­nie­go zabój­cę potworów.

Jak stwier­dza­ją twór­cy: Naj­waż­niej­sza dla nas jest nie tyl­ko emo­cjo­nu­ją­ca fabu­ła, ale też realizm i sztu­ka fil­mo­wa – dla­te­go korzy­sta­my z pro­fe­sjo­nal­ne­go sprzę­tu fil­mo­we­go i oświe­tle­nio­we­go, tra­dy­cyj­nych efek­tów spe­cjal­nych, ale rów­nież, kie­dy mamy do czy­nie­nia z wiedź­miń­ski­mi Zna­ka­mi, czy magią – z VFX.

Pół Wie­ku Poezji Póź­niej” jest w trak­cie reali­za­cji od roku 2015. Na począt­ku zeszłe­go roku twór­cy zgło­si­li swój pro­jekt na crowd­fun­din­go­wy por­tal Polak Potra­fii i w cią­gu mie­sią­ca uda­ło im się zebrać 48 000 zł. Zdję­cia do fil­mu ruszy­ły się jesie­nią 2016 roku, m.in. w Warow­ni Wikin­gów Joms­borg. Obec­nie twór­cy przy­go­to­wu­ją się do ostat­nich, let­nich zdjęć, któ­re roz­pocz­ną się w poło­wie lip­ca. W ostat­nim cza­sie pro­jekt zaczął się roz­ra­stać, w związ­ku z czym już nie­dłu­go będzie moż­na wes­przeć twór­ców ponow­nie poprzez jed­ną z mię­dzy­na­ro­do­wych plat­form crowdfundingowych.

W obsa­dzie fil­mu zoba­czy­my takich akto­rów jak Zbi­gniew Zama­chow­ski, Mariusz Drę­żek (“Rezer­wat”), Mag­da­le­na Różań­ska (“Dziew­czy­na z sza­fy”), Kami­la Kamiń­ska (“Sztu­ka kocha­nia. Histo­ria Micha­li­ny Wisłoc­kiej”) oraz Bar­tosz Weso­łow­ski i Mar­cin Bubół­ka. Reży­se­rem fil­mu jest Jakub Nurzyński.

Pro­jekt jest reali­zo­wa­ny non-pro­fit i żaden z twór­ców i akto­rów nie osią­ga korzy­ści mająt­ko­wych z tytu­łu reali­za­cji. Pra­wa autor­skie do “Wiedź­mi­na” nale­żą do Andrze­ja Sap­kow­skie­go, Pla­ti­ge Ima­ge oraz CD Pro­jekt RED.

Pre­mie­ra zapla­no­wa­na jest na gru­dzień 2017, film będzie do obej­rze­nia na kana­le YouTu­be “Pół Wie­ku Poezji Póź­niej – Alzur’s Legacy”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy