Aktualności

Królewska Talia – nowa powieść fantasy Marcina Mortki

Nadej­ście Czer­ni, nie­zba­da­nej siły, zmu­sza miesz­kań­ców kró­le­stwa Man­dy­lio­nu do uciecz­ki i szu­ka­nia nowej ojczy­zny. W odle­głym Talia­dzie – Nowym Man­dy­lio­nie – natra­fia­ją na kolej­ne prze­ciw­no­ści. Co wię­cej, mło­dy Tan­kred Han­star odkry­wa spi­sek: dwa rody zaczy­na­ją knuć prze­ciw­ko pozostałym.

Cóż więc sta­ło się z Kró­lew­ską Talia – pra­daw­nym arte­fak­tem, któ­ry dbał o porzą­dek wśród rodów?

Już w pierw­szym tomie, w pierw­szym roz­da­niu cze­ka was magia, spi­ski, oszu­stwa i wal­ka o wła­dzę nad Nowym Man­dy­lio­nem. Jeśli szu­ka­cie nagłych zwro­tów akcji, też się nie zawie­dzie­cie. Spo­tka­cie wid­ma, gno­my, elfy i druidów.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy