Ciekawostki

Nowa biblioteka w Turcji zaskakuje wyglądem!

Biblio­te­ki to coraz czę­ściej miej­sca nowo­cze­sne, sta­wia­ją­ce na nowe tech­no­lo­gie, orga­ni­zu­ją­ce pane­le dys­ku­syj­ne, warsz­ta­ty czy kon­cer­ty. Potra­fią zasko­czyć tak­że fan­ta­stycz­ną architekturą.

Naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ną z nich jest Biblio­te­ka w Kan­sas City:

Teraz będzie jej towa­rzy­szyć nowa biblio­te­ka z wyjąt­ko­wym wyglądem!

Turec­ki Uni­wer­sy­tet Kara­bük 3 kwiet­nia otwo­rzył nową biblio­te­kę. Nosi ona imię Kami­la Güle­ça – lokal­ne­go filan­tro­pa zna­ne­go z hoj­nych dota­cji na rzecz uczelni.

Budy­nek wyglą­da jak zbiór ksią­żek – o nie­ba­ga­tel­nym roz­mia­rze pra­wie 20 metrów wyso­ko­ści. Oczy­wi­ście na pięk­nym wystro­ju się nie koń­czy. Biblio­te­ka będzie słu­ży­ła 500 oso­bom jed­no­cze­śnie. Jej zbio­ry liczą 75 tysię­cy wolu­mi­nów oraz 6 milio­nów źró­deł elektronicznych.

źró­dło: karabuk.edu

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy