Zapowiedzi

Nowa trylogia Charlaine Harris, autorki Czystej krwi

Już nie­dłu­go fani Char­la­ine Har­ris będą mogli zaku­pić pierw­szy tom naj­now­szej try­lo­gii pisar­ki. Książ­ka pod tytu­łem “Texo­ma” tra­fi na pół­ki jesie­nią przy­szłe­go roku.

Histo­ria opie­ra się na wcze­śniej­szym opo­wia­da­niu autor­ki “The Gun­nie” roz­gry­wa się w alter­na­tyw­nej histo­rii USA. Kraj jest podzie­lo­ny na sześć rejo­nów i znaj­du­je się w złej kon­dy­cji spo­wo­do­wa­nej Wiel­kim Kry­zy­sem oraz zabój­stwem Fran­kli­na Dela­no Roose­vel­ta. Nowe tery­to­ria to mię­dzy inny­mi Nowa Bry­ta­nia (oprócz Geo­r­gii), kon­tro­lo­wa­na przez Kana­dę Nowa Ame­ry­ka, połu­dnio­wo-wschod­nie Dixie, Świę­te Impe­rium Rosyj­skie – czy­li kolo­nie Kali­for­nia i Ore­gon, a tak­że wschod­nio-zachod­nia Texoma.

Głów­ny wątek powie­ści przed­sta­wia histo­rię nie­za­leż­nej najem­nicz­ki Lizbeth Rose polu­ją­cej w mek­sy­kań­skim mie­ście gra­nicz­nym na zle­ce­nie rosyj­skich cza­row­ni­ków. Pisar­ka oznaj­mi­ła: “Wszy­scy pisa­rze kocha­ją histo­rie typu: co by było, gdy­by… Zafa­scy­no­wa­ła mnie idea napi­sa­nia o alter­na­tyw­nej Ame­ry­ce, widzia­nej ocza­mi pro­fe­sjo­nal­ne­go zabój­cy na zle­ce­nie, któ­ry w dodat­ku oka­zu­je się kobie­tą”. Książ­ka zapo­wia­da się inte­re­su­ją­co, przeczytacie?:)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy