Ciekawostki

Nowa porcja gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka

Czym był­by inter­net bez memów i gifów? Oczy­wi­ście zosta­ły­by jesz­cze por­no­gra­fia i zdję­cia kot­ków, ale prze­cież nie tyl­ko tym żyje czło­wiek. Co wię­cej, gify mają to do sie­bie, że w kil­ku uję­ciach zamy­ka­ją uni­wer­sal­ne emo­cje. Stąd też .… odsło­na gale­rii, któ­ra pre­zen­tu­je moje czy­tel­ni­cze odczu­cia. Zało­żę się, że nie jestem w niej odosob­nio­ny!

Tak wyglą­dam, kie­dy ktoś wyku­pił ostat­ni egzem­plarz książ­ki, po któ­rą przy­sze­dłem i będę musiał cze­kać na nową dosta­wę.


Tak wyglą­dam, kie­dy koń­czę pisać hej­ter­ski list do wydaw­cy, któ­ry prze­stał wyda­wać mój ulu­bio­ny cykl w poło­wie


Tak wyglą­dam, kie­dy nowa książ­ka moje­go ulu­bio­ne­go auto­ra oka­zu­je się wyjąt­ko­wo kiep­ska.


Tak wyglą­dam, kie­dy ktoś kry­ty­ku­je Mistrza i Mał­go­rza­tę


Tak wyglą­dam, kie­dy nie jestem pewien, czy ktoś na serio chwa­li 50 twa­rzy Greya, czy tyl­ko iro­ni­zu­je.


Tak wyglą­dam, gdy sły­szę, że w oko­li­cy otwie­ra­ją nową księ­gar­nię.


Tak wyglą­da­ją moi rodzi­ce, kie­dy po raz kolej­ny pyta­ją, co chciał­bym na świę­ta i odpo­wia­dam, że książ­kę.


Tak wyglą­dam, kie­dy widzę napis: “Biblio­te­ka zamknię­ta na czas remon­tu!”.


Tak wyglą­dam, kie­dy widzę pro­mo­cję “3 książ­ki w cenie 2”. 


Tak wyglą­da­ją moi współ­lo­ka­to­rzy, kie­dy pró­bu­ją mnie odcią­gnąć od cie­ka­wej książ­ki.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy