Ciekawostki

Zrób własną zakładkę w kształcie serca!

Co jest nie­od­łącz­ną czę­ścią życia każ­de­go mola książ­ko­we­go? Oczy­wi­ście zakładki!

Szko­ły są róż­ne: jed­ni uży­wa­ją cze­go­kol­wiek, jak para­go­nu czy chu­s­tecz­ki do nosa, inni kupu­ją i kolek­cjo­nu­ją bez­cen­ne oka­zy, jesz­cze inni wyko­nu­ją je samo­dziel­nie. Do tej ostat­niej gru­py kie­ru­ję ten post – to pro­sta instruk­cja wyko­na­nia efek­tow­nej zakład­ki w kształ­cie serca.

1. Wytnij kwa­drat (mini­mum 10 cm sze­ro­ko­ści) z ład­ne­go papieru.
2. Złóż kwa­drat na pół.
3. Złóż ponow­nie na pół.
4. Roz­łóż kart­kę – powi­nie­neś zoba­czyć krzyż po liniach zdję­cia na środku.
5. Teraz odwróć kart­kę i zagnij dol­ną część do środ­ko­wej linii.
6. Teraz odwróć ją znów i zagnij rogi do środ­ko­wej linii.
7. Odwróć ponownie.
8. Teraz zagnij róg tak, by doty­kał środ­ka brzegu.
9. Odwróć ponownie.
10. Teraz deli­kat­nie otwórz spód.
11. Powtórz krok 10 na dru­giej połowie.
12. Teraz zagnij do środ­ka rogi obu połówek.
13. Deli­kat­nie złóż wierz­choł­ki z dwóch rogów.
14. Odwróć kartkę.
15. Złóż kra­wę­dzie obu stron kart­ki za kartką.

Poni­żej znaj­dzie­cie wizu­ali­za­cję krok po kroku!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy