Sprawdzasz tag

zakładki

Ciekawostki

Zrób własną zakładkę w kształcie serca!

Co jest nie­od­łącz­ną czę­ścią życia każ­de­go mola książ­ko­we­go? Oczy­wi­ście zakładki!

Szko­ły są róż­ne: jed­ni uży­wa­ją cze­go­kol­wiek, jak para­go­nu czy chu­s­tecz­ki do nosa, inni kupu­ją i kolek­cjo­nu­ją bez­cen­ne oka­zy, jesz­cze inni wyko­nu­ją je samo­dziel­nie. Do tej ostat­niej gru­py kie­ru­ję ten post – to pro­sta instruk­cja wyko­na­nia efek­tow­nej zakład­ki w kształ­cie ser­ca. Czy­taj dalej

-->