Sprawdzasz tag

zakładki

Ciekawostki

Zrób własną zakładkę w kształcie serca!

Co jest nie­od­łącz­ną czę­ścią życia każ­de­go mola książ­ko­we­go? Oczy­wi­ście zakładki!

Szko­ły są róż­ne: jed­ni uży­wa­ją cze­go­kol­wiek, jak para­go­nu czy chu­s­tecz­ki do nosa, inni kupu­ją i kolek­cjo­nu­ją bez­cen­ne oka­zy, jesz­cze inni wyko­nu­ją je samo­dziel­nie. Do tej ostat­niej gru­py kie­ru­ję ten post – to pro­sta instruk­cja wyko­na­nia efek­tow­nej zakład­ki w kształ­cie ser­ca. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Kreatywne zakładki do książek: nogi!

Daw­no nie podzi­wia­li­śmy kre­atyw­nych zakła­dek, praw­da? Sło­wo-klucz na dziś to “nogi”. Zdzi­wi­cie się, w jak wie­lu warian­tach moż­na wyko­rzy­stać je, by ten książ­ko­wy gadżet. W zakład­kach tego typu spe­cja­li­zu­je się m.in. fir­ma MyBO­OK­mark, któ­rej pro­duk­ty znaj­dzie­cie tutaj. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Gadżety dla każdego fana Harry‘ego Pottera!

Jeśli wśród Two­ich bli­skich znaj­du­ją się fani Har­ry­’e­go Pot­te­ra, to wspa­nia­łe wie­ści! Już wkrót­ce Gwiazd­ka (a po dro­dze jesz­cze Hal­lo­we­en), a nie­sa­mo­wi­tych gadże­tów zwią­za­nych z twór­czo­ścią J.K. Row­ling jest tak wie­le, że bez pro­ble­mu znaj­dziesz coś pasu­ją­ce­go do każ­de­go Pot­ter­ma­nia­ka. Jeśli macie już wszyst­kie książ­ki z serii Har­ry Pot­ter i naj­now­sze wyda­nia fil­mo­we na blu­rayu to zaj­rzyj­cie na poniż­sze stro­ny. Znaj­dzie­cie uni­ka­to­we, nie­po­wta­rzal­ne dary zwią­za­ne z książ­ko­wa i fil­mo­wą serią Har­ry Pot­ter. Co wię­cej, z róż­nych półek ceno­wych, co tak­że jest nie­sa­mo­wi­cie ważne.

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Kreatywne zakładki do książek

Są takie dwie spra­wy, któ­re czy­tel­ni­cy bar­dzo lubią: kre­atyw­ność oraz zakład­ki do ksią­żek. A nic nie łączy ich lepiej, niż kre­atyw­ne zakład­ki! Czy macie swo­je ulu­bio­ne? Kolek­cjo­nu­je­cie je, czy wyko­rzy­stu­je­cie cokol­wiek się nawi­nie? Poni­żej pre­zen­tu­je­my kil­ka cie­ka­wych propozycji.

Czy­taj dalej

-->