Ekranizacje

Netflix przygotowuje Anię z Zielonego Wzgórza! Pierwsza zapowiedź i zdjęcia!

Net­flix pra­cu­je nad nowym seria­lem. Tym razem będzie to adap­ta­cja powie­ści “Ania z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza” autor­stwa Lucy Maud Mont­go­me­ry – zaty­tu­ło­wa­na po pro­stu “Anne”. Pro­duk­cja ma tra­fić do biblio­te­ki Net­flik­sa 12 maja 2017 roku i liczyć 8 odcin­ków. Nad seria­lem pra­cu­ją Moira Wal­ley-Bec­kett, Niki Caro, David Evans i Aman­da Tapping.

Ofi­cjal­ny opis seria­lu brzmi:
Nowy serial na pod­sta­wie kla­sycz­nych powie­ści opo­wia­da o Ani, peł­nej tem­pe­ra­men­tu, obda­rzo­nej buj­ną wyobraź­nią sie­ro­cie, i o tym, jak odmie­ni­ła życie swo­je­go miasteczka.

W roli Ani Shir­ley wystą­pi Amy­beth McNul­ty. W pozo­sta­łych rolach poja­wią się: Ayme­ric Jett Mon­taz (Jer­ry Bay­nard), Helen Johns (Eli­za Bar­ry), Chri­stian Mar­tyn (Bil­ly Andrews), Ryan Kie­ra Arm­strong (Min­nie May), Ella Jonas Far­lin­ger (Pris­sy Andrews), Ste­phen Tra­cey (pan Phil­lips) i Janet Por­ter (pani Andrews).

Poni­żej może­cie obej­rzeć pierw­szą zapo­wiedź “Anne” i zdję­cia promocyjne.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy