Ciekawostki

Czytelnicy źle wymawiali imię Hermiony, ale J.K. Rowling uspokaja

Wbrew pozo­rom imię “Her­mio­ne” nie zosta­ło wymy­ślo­ne przez J.K. Row­ling na potrze­by cyklu o Har­rym Pot­te­rze. Ba, nie przez nią też tra­fi­ło na kar­ty lite­ra­tu­ry. Tam wpro­wa­dził je choć­by Wil­liam Szekp­sir w “Zimo­wej opo­wie­ści”. Pocho­dzi zaś z mito­lo­gii grec­kiej – Her­mio­na była spar­tań­ską kró­lew­ną, jedy­nym dziec­kiem Hele­ny Tro­jań­skiej i Mene­la­osa. Jeśli zna­cie jakąś Her­mio­nę, życze­nia imie­ni­no­we może­cie jej zło­żyć 4 września.

Mimo tak szla­chet­nych korze­ni, imię to jest mało popu­lar­ne i wie­lu czy­tel­ni­ków mia­ło pro­blem z jego wymo­wą. Ta zosta­ła dopre­cy­zo­wa­na dopie­ro w “Har­rym Pot­te­rze i Cza­rze Ognia”, przy oka­zji scen, w któ­rych wymo­wy imie­nia nowej kole­żan­ki uczył się pocho­dzą­cy z Buł­ga­rii Wik­tor Krum. Pozna­li­śmy wów­czas for­mę: “Her-maj-oł-ni”.

Jeśli jed­nak komuś było wstyd, że przez lata źle wyma­wiał imię tej sym­pa­tycz­nej cza­row­ni­cy, to J.K. Row­ling uspo­ka­ja. Na Twit­te­rze napi­sa­ła: “Nigdy nie wyśmie­waj osób, któ­re źle wyma­wia­ją dane sło­wo. To zna­czy, że nauczy­ły się go poprzez czy­ta­nie”. Doda­ła też, że pomył­ki zwią­za­ne z imie­niem Her­mio­ny są dla niej zabaw­ne, ponie­waż dotar­ła do niej np. wer­sja “Her­mi-łon”, co tłu­ma­czy­ło­by się jako… “Her­mi wygra­ła”. Pisar­ka stwier­dzi­ła, że to bar­dzo pasu­je do tej postaci.


Oczy­wi­ście pro­ble­my te doty­czą wer­sji anglo­ję­zycz­nej, pol­ska “Her­mio­na” nie powo­du­je kom­pli­ka­cji. Pew­ne zamie­sza­nie stwo­rzy­ło nato­miast nazwi­sko Rona. Popraw­nie wyma­wia­ne “Łizli” w Pol­sce popu­lar­ne sta­ło się jako “Łeslej”. Co cie­ka­we, ponow­nie popra­wą wymo­wę pozna­li­śmy dzię­ki “Harry’emu Pot­te­ro­wi i Cza­rze Ognia”.

Nie tyl­ko twór­czość J.K. Row­ling powo­du­je zamie­sza­nie. Anne Rice, autor­ka “Kro­nik Wam­pi­rzych”, przy­zna­ła, że w imie­niu Lestat “t” powin­no być nieme.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy