Ciekawostki

Donald Trump przyczyną wzrostu sprzedaży Roku 1984 George‘a Orwella?

Kto by się spo­dzie­wał, że po tym jak Donald Trump zosta­nie pre­zy­den­tem, wzro­śnie sprze­daż futu­ry­stycz­nej anty­uto­pii George’a Orwel­la, „Rok 1984”? Wszyst­ko dla­te­go, że dorad­ca tele­wi­zyj­ny pre­zy­den­ta, Kel­ly­an­ne Con­way, posłu­ży­ła się w jed­nym z wywia­dów ter­mi­nem „alter­na­tyw­ne fak­ty”. We wto­rek książ­ka była na szó­stym miej­scu listy best­sel­le­rów Amazona.

Doko­na­no porów­na­nia z okre­śle­niem „nowo­mo­wy” uży­tej w powie­ści z 1949 roku, któ­re zosta­ło uży­te do zasy­gna­li­zo­wa­nia nowe­go języ­ka, któ­re­go celem było wyeli­mi­no­wa­nie myśle­nia oso­bi­ste­go. W książ­ce Orwell opi­su­je to nastę­pu­ją­co: „ozna­cza to moc jed­no­cze­sne­go trzy­ma­nia dwóch sprzecz­nych poglą­dów w umy­śle i akcep­to­wa­nia ich”.

Repor­ter­ka Washing­ton Post, Karen Tumul­ty, stwier­dzi­ła, że „alter­na­tyw­ne fak­ty to fra­za George’a Orwel­la”. Sama Con­way uży­ła tego okre­śle­nia w odnie­sie­niu do uwag sekre­ta­rza pra­so­we­go Bia­łe­go Domu, Seana Spi­ce­ra doty­czą­cych zeszło­ty­go­dnio­wej inau­gu­ra­cji, któ­ra przy­cią­gnę­ła „naj­więk­szą widow­nię w dzie­jach”. Jej wywiad został bar­dzo szyb­ko skry­ty­ko­wa­ny. Pod­czas ostat­nie­go pro­gra­mu Late Night z Sethem Mey­er­sem, gospo­darz zażar­to­wał, że „Kel­ly­an­ne Con­way jest jak ktoś, kto pró­bu­je uży­wać sztu­czek Jedi po zale­d­wie tygo­dnio­wym tre­nin­gu Jedi”.

źró­dło The Guardian

zdję­cie BBC, dome­na publiczna/Wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy