Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Before I Fall

Befo­re I Fall” to powieść autor­stwa Lau­ren Oli­ver w Pol­sce wyda­na pod tytu­łem “7 razy dziś”. Jej boha­ter­ka, Saman­tha King­ston, zosta­je uwię­zio­na w pętli cza­su, gdzie wciąż i wciąż prze­ży­wa jeden dzień, co spra­wia, że zaczy­na zasta­na­wiać się nad swo­im dotych­cza­so­wym życiem.

Befo­re I Fall” to tak­że tytuł adap­ta­cji powie­ści, reży­se­ru­je Ry Rus­so-Young. W roli głów­nej zoba­czy­my Zoey Deutch, a oprócz niej wystą­pią Hal­ston Sage, Logan Mil­ler oraz Kian Law­ley. Pre­mie­ra zapla­no­wa­na jest na 3 mar­ca 2017 roku, a my pre­zen­tu­je­my pierw­szy zwia­stun produkcji.

Tak o książ­ce pisze wydawca:

Nazy­wam się Sam King­ston. Jestem popu­lar­na, mam przy­stoj­ne­go chło­pa­ka i sza­lo­ne przy­ja­ciół­ki, z któ­ry­mi świet­nie się bawię. Czu­ję się lep­sza od nud­nych kujo­nów i śmie­ję się z dziew­czyn, któ­re nigdy nie dosta­ły liści­ku miło­sne­go. Robię, co chcę i kie­dy chcę. Nie obcho­dzi mnie, czy kogoś zra­nię, bo i tak wszyst­ko ucho­dzi mi na sucho. Aż do dzisiaj…

Wycho­dzę z impre­zy. Ośle­pia­ją mnie świa­tła samo­cho­du jadą­ce­go z naprze­ciw­ka. Czu­ję nie­wy­obra­żal­ny ból. Spa­dam w nie­koń­czą­cą się pustkę.
Umar­łam?
A jed­nak budzę się w swo­im łóż­ku. Tyl­ko że znów jest pią­tek 12 lute­go, a ja od nowa prze­ży­wam ten sam dzień. Czy napraw­dę zasłu­ży­łam na tak suro­wą karę? Chcę tyl­ko odzy­skać moje ide­al­ne życie. Bo prze­cież było ide­al­ne, prawda?

7razy

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy