Aktualności

Kod Leonarda da Vinci w wersji Young Adult trafił do księgarń

Dan Brown wydał skró­co­ną wer­sję swo­jej best­sel­le­ro­wej powie­ści, „Kod Leonar­da da Vin­ci”. Jest ona skie­ro­wa­na na rynek powie­ści Young Adult i prze­zna­czo­na jest dla wszyst­kich czy­tel­ni­ków powy­żej 13 roku życia. Książ­ka zosta­ła wyda­na przez Pen­gu­in Ran­dom House UK.

Fabu­ła pozo­sta­je wier­na ory­gi­na­ło­wi, ale nie­co uszczu­plo­na. Pre­mie­ra wer­sji papie­ro­wej i ebo­oka mia­ła miej­sce 13 wrze­śnia. Ruch ten praw­do­po­dob­nie jest efek­tem tego, że serie takie jak „Har­ry Pot­ter” czy „Dary Anio­ła” uświa­do­mi­ły wydaw­com, że mło­dzi czy­tel­ni­cy nie mają pro­ble­mu z się­ga­niem po grub­sze powie­ści czy cykle.

- Od cza­su adap­ta­cji „Kodu Leonar­da da Vin­ci” mam szcze­rą nadzie­ję, że wywo­łu­je ona u mło­dych doro­słych ten sam dresz­czyk emo­cji, któ­ry ja odczu­wam, gdy pozna­ję ukry­tą histo­rię i tajem­ni­cę świa­ta, w któ­rym żyję. – komen­tu­je Brown.

- Jeste­śmy zado­wo­le­ni, że skró­co­na wer­sja umoż­li­wi mło­dym doro­słym czer­pać więk­szą przy­jem­ność z mię­dzy­na­ro­do­we­go best­sel­le­ra Dana Brow­na, któ­ry jest pełen fascy­nu­ją­cych tre­ści histo­rycz­nych i mądrej tajem­ni­cy łama­nia kodu. – mówi Shan­non Cul­len, dyrek­tor Pen­gu­in Ran­dom House Chil­dren w Anglii.

Da Vinci Code_approved.indd

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy