Sprawdzasz tag

Richard Adams

Aktualności

Zmarł Richard Adams, autor Wodnikowego Wzgórza

Richard Adams, bry­tyj­ski pisa­rz, autor m.in. Wod­ni­ko­we­go Wzgó­rzaSzar­di­ka, zmarł w Wigi­lię w wie­ku 96 lat. Jego cór­ka Juliet John­son oznaj­mi­ła, że cho­ro­wał od dłuż­sze­go cza­su, ale odsze­dł w spo­ko­ju.

Czy­taj dalej

Aktualności

Co nowego w księgarniach #2

Dni sta­ją się coraz krót­sze, ale to oka­zja ku temu, by chwi­le spę­dzo­ne z książ­ką w wygod­nym fote­lu sta­wa­ły się coraz dłuż­sze. Na tar­ga­ch kró­lu­ją dynie, za okna­mi wie­lo­barw­ne liście, kasz­ta­ny i żołę­dzie, a w księ­gar­nia­ch – oczy­wi­ście pre­mie­ro­we tytu­ły. Poni­żej zapre­zen­tu­ję kil­ka spo­śród nowo­ści wydaw­ni­czy­ch, czy­li książ­ki, któ­re dopie­ro co tra­fi­ły do sprze­da­ży lub poja­wią się w niej lada moment. Czy­taj dalej