Sprawdzasz tag

Lewis Carroll

Ciekawostki

Salvador Dalí zilustrował Alicję w Krainie Czarów!

Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” to powie­ść nie­zwy­kła. Napi­sał ją angiel­ski mate­ma­tyk Char­les Dodg­son pod pseu­do­ni­mem Lewis Car­roll. “Ali­cja…” peł­na jest odnie­sień lin­gwi­stycz­ny­ch i mate­ma­tycz­ny­ch i kie­ro­wa­na jest zarów­no dla doro­sły­ch, jak i dla dzie­ci. Pod jej wra­że­niem był m.in. jej tłu­ma­cz Maciej Słom­czyń­ski.

Czy­taj dalej