Quizy

Ile pamiętasz z “Gry o tron”?

Już 17 lip­ca pre­mie­ra nowe­go sezo­nu „Gry o tron” w HBOHBO GO. Serial  jest nie­zwy­kle wycze­ki­wa­ny przez fanów, tym moc­niej, że wyprze­dził już fabu­łę ksią­żek, a na publi­ka­cję „Wichrów zimy” George’a R.R. Mar­ti­na wciąż musi­my tro­chę pocze­kać. Na śmiał­ków, któ­rzy dotrą do koń­ca quizu i odpo­wie­dzą dobrze na więk­szość pytań cze­ka dodat­ko­wo kon­kurs z atrak­cyj­ny­mi nagro­da­mi od HBO Pol­ska i wydaw­nic­twa Zysk i S-ka 🙂

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy