Ciekawostki

Wspominając wielkich: J.R.R. Tolkien był z Gdańska?

Ryszard Der­dziń­ski znany też jako Gala­dhorn już od 25 lat poświęca się bada­niu twór­czo­ści i bio­gra­fii J.R.R. Tol­kiena i wpadł on na nie­zwy­kle inte­re­su­jący trop. Otóż… w żyłach Tol­kiena mia­łaby pły­nąć pol­ska krew! A dokład­niej jego przod­ko­wie mie­liby wywo­dzić się z Gdań­ska.

W Gdań­ski jako ostatni miałby przyjść na świat Daniel Got­tlieb Tol­kien (ur. 1747, Gdańsk – zm. 1813, Lon­dyn), brat Johna Ben­ja­mina Tol­kiena (1753 – 1819), czyli pra­pra­dziadka pisa­rza.

W książ­kach adre­so­wych z Dol­nego Mia­sta z XVIII wieku wid­nieją Tol­kie­no­wie zwią­zani z cechem kuśnie­rzy – miesz­kali oni zapewne na ulicy Tan­deta lub Teatral­nej. Naj­waż­niej­szym zaś tro­pem był doku­ment z 1794 roku, czyli rela­cja z natu­ra­li­za­cji Daniela Got­tlieba Tol­kiena.

Warto też przy oka­zji tego, że nie­dawno świę­to­wa­li­śmy 125. rocz­nicę uro­dzin J.R.R. Tol­kiena, zapre­zen­to­wać Wam frag­ment Hob­bita czy­tany przez mistrza. I choć tego wybit­nego twórcy nie ma już wśród nas, to wciąż możemy w pewien spo­sób obco­wać z jego obec­no­ścią. Mam na myśli oczy­wi­ście jego powie­ści – także nowe, wciąż wyda­wane przez Chri­sto­phera Tol­kiena, który poświę­cił życie opra­co­wy­wa­niu nie­wy­da­nej twór­czo­ści ojca, ale też… nagra­nia pisa­rza. Pre­zen­to­wa­łem już wcze­śniej próbkę głosu Tol­kiena. Tym razem odszu­ka­łem kolejne nagra­nie – na któ­rym J.R.R. czyta frag­menty “Hob­bita”, czyli jed­nego ze swo­ich naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych tek­stów.

Może też zainteresują cię te tematy