Ciekawostki

W Gdańsku wystartuje mobilna biblioteka dla seniorów i chorych!

Star­tuje Gdań­ska Biblio­teka Mobilna. Dzia­łal­ność roz­pocz­nie 16 stycz­nia 2017. Ma ona zadbać o dowo­że­nie i odbie­ra­nie ksią­żek od osób, które z powodu cho­roby, nie­peł­no­spraw­no­ści lub wieku nie mogłyby sko­rzy­stać z oferty biblio­teki samo­dziel­nie.

Kata­rzyna Lit­twin, dyrek­tor Gdań­skiej Spół­dzielni Socjal­nej, wyja­śnia, że osoby uwię­zione w domach są w szcze­gólne trud­nej sytu­acji, a stały i bez­płatny dostęp do ksią­żek sprawi, że ich codzien­ność sta­nie się bar­dziej atrak­cyjna. Spół­dziel­nia na co dzień zaj­muje się akty­wi­za­cją zawo­dową osób zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym. Człon­ko­wie przez cały czas zasta­na­wiają się, jak popra­wić jakość życia senio­rów czy osób nie­peł­no­spraw­nych.

Książki prze­cho­wy­wane będą na co dzień w sie­dzi­bie GSS, jed­nak miej­sce to nie będzie peł­nić funk­cji biblio­teki sta­cjo­nar­nej. Już 16 stycz­nia pierwsi gońcy z książ­kami wyru­szą do potrze­bu­ją­cych. Z początku oferta skie­ro­wana będzie do około pię­ciu­set pod­opiecz­nych spół­dzielni, a z cza­sem także do wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych gdańsz­czan. Auto­rzy pomy­słu liczą, że do końca 2017 roku z usług biblio­teki będzie korzy­stać regu­lar­nie przy­najm­niej 50 osób.

Aż 150 sztuk ksią­żek prze­ka­zała sama dyrek­tor, a 570 pra­cow­nicy Grupy LOTOS S.A. Atrak­cyjne i nie­znisz­czone pozy­cje może prze­ka­zać każdy zain­te­re­so­wany, kon­tak­tu­jąc się pod adre­sem gdagss@wp.pl.

Zamó­wić książki z biblio­teki można za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej, zaś osoby bez dostępu do inter­netu otrzy­mają od opie­ku­nów z GSS kata­logi ksią­żek. Biblio­teka pla­nuje nawią­zać współ­pracę m.in. z dzien­nymi klu­bami oraz domami pomocy, by stale roz­sze­rzać swoją dzia­łal­ność.

zró­dło: http://gss.org.pl

Może też zainteresują cię te tematy