Ciekawostki

15 gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka

Pamię­ta­cie gale­rię gifów, w któ­rych odna­leźć się mógł każdy książ­ko­ma­niak? Przy­go­to­wa­łem drugą odsłonę. Przyj­rzyj­cie się przed­sta­wio­nym sytu­acjom i przy­znaj­cie, też tak macie!

Kiedy pytają mnie jaką książkę chce dostać w pre­zen­cie

lista


Kiedy pytają mnie czy kocham czy­tać książki

kocham


Kiedy boha­ter któ­rego nie lubię prze­żywa…

szczesliwe


Kiedy zadają mi pyta­nie o ulu­bioną książkę

kiedy-ktos-pyta


Kiedy jako jedyny w towa­rzy­stwie czy­ta­łem Grę o tron…

hahaha

Kiedy czy­tam w spo­koju i cze­goś ode mnie chcą…kiedy-czytam


Kiedy Geo­rge R.R. Mar­tin zabija kolej­nego Starka…hehehe


  Kiedy oka­zuje się w nie­dzielę, że ponie­dzia­łek jest spraw­dzian z lite­ra­turyzaliczene


Kiedy zamiast książki na Miko­łajki dosta­łem skar­petki

szok


Kiedy masz kota kot

Kiedy pró­buje skoń­czyć roz­dział, ale rodzeń­stwo mi prze­szka­dza

kiedy-czytam-i-ktos-mnie-wkurwia


Kiedy jest dzień wypłaty i po dro­dze do domu mam księ­gar­niekocham-czytanie


Kiedy potrze­buję przy­go­to­wać kart­kówkę z zaawan­so­wa­nej mecha­niki kwan­to­wej

doktor


Kiedy zna­jomi pytają gdzie trzy­mam wszyst­kie zaku­pione książkitajny-pokoj


Kiedy potrze­buję chwili spo­koju…spokoj

Może też zainteresują cię te tematy