Ciekawostki

Anne Rice przyznała, że Kroniki Wampirze nigdy nie miały być serią

Wywiad z wam­pi­rem”, znana na całym świe­cie powieść autor­stwa Anne Rice, obcho­dzi wła­śnie czter­dzie­ste uro­dziny. Jest to pierw­szy tom “Kro­nik Wam­pi­rzych”, w któ­rych zapo­zna­li­śmy się z tak nie­sa­mo­wi­tymi boha­te­rami jak Louis, Lestat, Marius, Pan­dora czy Aka­shy.

Jed­nak w wywia­dzie w cza­sie EW’s PopFest tego paź­dzier­nika pisarka przy­znała, że nigdy nie pla­no­wała serii. Po pro­stu z książki na książkę przy­cho­dziły jej pomy­sły na kolejne powie­ści o wam­pi­rach. Co wię­cej, oka­zało się, że paro­krot­nie szu­kała głów­nego boha­tera do zary­so­wu­ją­cej się w jej gło­wie nie­wam­pi­rycz­nej powie­ści… aż przy­szło jej na myśl, że Lestat paso­wałby naj­bar­dziej. W ten spo­sób powstał m.in. “Dia­beł Mem­noch”.

Choć pisarka na dłu­gie lata roz­stała się ze swoim naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nym boha­te­rem, powró­ciła do niego w książce “Książę Lestat”. Kolejna opo­wieść o nim, “Prince Lestat and the Realms of Atlan­tis”, ukaże się 29 listo­pada tego roku.

annerice-wampir-lestat

Może też zainteresują cię te tematy