Aktualności

Tomasz Bagiński odebrał nagrodę dla Andrzeja Sapkowskiego!

W listo­pa­dzie w cza­sie World Fan­tasy Conven­tion wrę­czane są nagrody World Fan­tasy Award. Wśród nich także Life­time Achie­ve­ment Awards będące nagrodą za wyjąt­kowe zasługi w kon­tek­ście cało­kształtu twór­czo­ści. W tym roku nagrodę otrzy­mał Andrzej Sap­kow­ski (a pośmiert­nie także David G. Har­twell). Wie­dzie­li­śmy o tym już od lipca, kiedy ogło­szono zwy­cięz­ców, ale dopiero teraz nagrody tra­fiły do swo­ich wła­ści­cieli.

W cza­sie gali Andrzeja Sap­kow­skiego repre­zen­to­wał Tomasz Bagiń­ski, czyli reży­ser powsta­ją­cego wła­śnie aktor­skiego filmu o Geral­cie z Rivii. Oświad­czył on, że to dla niego duży honor i że dzię­kuje, że może być czę­ścią wiedź­miń­skiej przy­gody.

 

Może też zainteresują cię te tematy