Aktualności

Biografia Lema na TVP Kultura

Wszy­scy fani fan­ta­styki dys­po­nu­jący dostę­pem do TVP Kul­tura 2 listo­pada o 20:20 powinni zasiąść przed tele­wi­zo­rami i obej­rzeć bio­gra­ficzny doku­ment “Autor Sola­ris” w reży­se­rii Borysa Lan­ko­sza na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Woj­cie­cha Orliń­skiego. By pro­duk­cja powstała, współ­pracę nawią­zały Arte, Tele­wi­zja Pol­skiej, Insty­tut Adama Mic­kie­wi­cza, Naro­dowe Cen­trum Kul­tury, Euro­pej­ska Sto­licy Kul­tury Wro­cław i Blank­film Pro­duc­tions.

Ofi­cjalny opis pro­duk­cji (za FilmPolski.pl):

O Lemie napi­sano i nakrę­cono już wiele, a jed­nak jego życie wciąż skrywa wiele zaga­dek i para­dok­sów. Jak udało mu się prze­żyć Holo­caust? Jaki był jego sto­su­nek do PRL – skoro i pisał utwory pro­pa­gan­dowe, i dzia­łał w kon­spi­ra­cji? Jak w latach 50. uda­wało mu się być na bie­żąco ze świa­tową nauką i tech­niką? Dla­czego przez całe życie współ­pra­co­wał z kato­lic­kim „Tygo­dni­kiem Powszech­nym”, będąc otwar­cie ate­istą?

W fil­mie „Autor Sola­ris” z tymi pyta­niami zmie­rzył się Borys Lan­kosz, reży­ser, który z jed­nej strony poka­zał Ziar­nem prawdy i Rewer­sem, że dobrze sobie radzi z gatun­kową popkul­turą, a z dru­giej fil­mami Roz­wój i Rade­gast, że jest wraż­li­wym doku­men­ta­li­stą, który potrafi kamerą poka­zać rze­czy, któ­rych nie widać na pierw­szy rzut oka.

W fil­mie zoba­czymy uni­kalne, po raz pierw­szy poka­zane publiczne mate­riały archi­walne: zdję­cia i filmy krę­cone przez Sta­ni­sława Lema na kame­rze 8 mm. Zoba­czymy nie­pu­bli­ko­wane dotąd listy, w któ­rych widać, jak nara­stał kon­flikt mię­dzy Lemem a Phi­li­pem K. Dic­kiem, w wyniku któ­rego Dick doszedł do wnio­sku, że Lem nie ist­nieje, a pod tym skró­tem ukrywa się jakaś tajna komu­ni­styczna orga­ni­za­cja. Usły­szymy głos Sta­ni­sława Lema, który w latach 50. nagrał swoją anty­sta­li­now­ską satyrę „Korze­nie”, którą wyko­ny­wał dla naj­bliż­szych przy­ja­ciół. Dla rów­no­wagi – zoba­czymy też insce­ni­za­cję frag­mentu socre­ali­stycz­nej, pro­pa­gan­do­wej sztuki „Zda­rze­nie na jach­cie Para­dise”.

O życiu i twór­czo­ści Lema opo­wie­dzą czo­łowi lemo­znawcy: Jerzy Jarzęb­ski, Sta­ni­sław Bereś, Tomasz Fiał­kow­ski, Michael Kan­del i Wik­tor Jaznie­wicz (tłu­ma­cze angiel­ski i rosyj­ski), a także Michał Zych – sio­strze­niec pisa­rza, który miesz­kał u swo­jego sław­nego wuja. Timo­thy D. Sny­der nakre­śli histo­ryczne tło pogromu lwow­skiego, który Lem cudem prze­żył i opi­sał to w powie­ści „Głos Pana”.

Usły­szymy znane głosy i zoba­czymy znane twa­rze. Nar­ra­to­rem pro­wa­dzą­cym nas przez tę opo­wieść będzie Marek Kon­drat. W insce­ni­zo­wa­nych sce­nach bio­gra­ficz­nych głos Lema będzie gło­sem Jana Peszka. Robert Gonera wystąpi jako Gról Zbaw­nucy, tyran z zatrzy­ma­nego przez cen­zurę w 1971 saty­rycz­nego opo­wia­da­nia „Edu­ka­cja Cyfra­nia”.

Może też zainteresują cię te tematy