Sprawdzasz tag

zwierzęta

Aktualności

Andrzej Stasiuk normalizuje dręczenie zwierząt. „Tygodnik Powszechny” przeprasza, choć nie za wszystko

Na łamach „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go” uka­zał się tekst Andrze­ja Sta­siu­ka, w któ­rym autor uznał, że drę­cze­nie zwie­rząt w cza­sach jego mło­do­ści było czymś nor­mal­nym i wyni­ka­ło z cie­ka­wo­ści świa­ta, a nie z okru­cień­stwa. „Tygo­dnik Powszech­ny” z począt­ku wybrał wła­śnie ten cytat do pro­mo­wa­nia arty­ku­łu. Wyco­fał się dopie­ro pod wpły­wem kry­ty­ki. Czy­taj dalej

-->