Sprawdzasz tag

Zima pod znakiem wrony

Aktualności

Jedno z opowiadań Olgi Tokarczuk doczeka się filmowej adaptacji

Na prze­strze­ni ostat­nich kil­ku­na­stu lat zre­ali­zo­wa­nych zosta­ło kil­ka krót­ko- i peł­no­me­tra­żo­wych fil­mów opar­tych na twór­czo­ści Olgi Tokar­czuk. Nie­daw­no infor­mo­wa­li­śmy, że Net­flix pra­cu­je nad pro­duk­cją, na któ­rą zło­ży się pięć osob­nych opo­wie­ści napi­sa­nych przez pol­skie autor­ki – jed­ną z nich będzie wła­śnie noblist­ka z 2018 roku. A przed kil­ko­ma dnia­mi poja­wi­ła się wia­do­mość, że powsta­je kolej­ny film opar­ty na pro­zie Tokar­czuk. Czy­taj dalej

-->