Sprawdzasz tag

Ziemiomorze

Ekranizacje

Najgorsze ekranizacje. Część pierwsza.

Z ekra­ni­za­cja­mi zawsze jest pro­blem. Czy powin­ny być wier­ne książ­ce? Czy też może tekst ma być jedy­nie mate­ria­łem wyj­ścio­wym, z któ­rym fil­mow­cy robią, co chcą? Nikt nie zna­lazł póki co recep­ty na stwo­rze­nie ide­al­nej adap­ta­cji, choć przy­kła­dów bar­dzo uda­nych ekra­ni­za­cji nie bra­ku­je – wie­le z nich się­ga­ło prze­cież po naj­wyż­sze odzna­cze­nia i na sta­łe zapi­sa­ło się wśród kla­sy­ków kina. Ale nie będzie­my się na nich sku­piać. Dzi­siaj mamy dla was pierw­szą część listy naj­gor­szych ekra­ni­za­cji: fil­mów, któ­re zbez­cze­ści­ły mate­riał wyj­ścio­wy. W tym tek­ście sku­pi­my się na pro­duk­cjach z gatun­ków scien­ce-fic­tion i fan­ta­sy. Zapra­sza­my do lek­tu­ry! Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Szykuje się seria filmów opartych o Ziemiomorze Ursuli K. Le Guin

Naj­słyn­niej­szy cykl Ursu­li K. Le Guin nie miał jak dotąd szczę­ścia do ekra­ni­za­cji. W 2004 roku poja­wił się mini-serial Zie­mio­mo­rze, któ­ry jed­nak został ostro skry­ty­ko­wa­ny przez samą autor­kę. Póź­niej z mate­ria­łem pró­bo­wa­li się zmie­rzyć Japoń­czy­cy, two­rząc film ani­mo­wa­ny zaty­tu­ło­wa­ny Opo­wie­ści z Zie­mio­mo­rza. Tu już było nie­co lepiej, choć autor­ce nie spodo­ba­ła się este­ty­ka pro­duk­cji. Po tych dwóch wpad­kach pisar­ka upar­cie odma­wia­ła kolej­nym pod­mio­tom sprze­da­ży praw do swo­ich serii. Oka­zu­je się jed­nak, że zna­la­zła się w koń­cu oso­ba, któ­ra zdo­ła­ła ją prze­ko­nać. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki Felieton

Ursula K. Le Guin i jej niezwykłe światy

22 stycz­nia ode­szła Ursu­la K. Le Guin – jed­na z naj­wy­bit­niej­szych auto­rek fan­ta­sty­ki, któ­rej twór­czość wie­lo­krot­nie wykra­cza­ła poza ramy gatun­ku. To ona napi­sa­ła cykl o Zie­mio­mo­rzu, serię ksią­żek o świa­tach Eku­me­ny, a tak­że mul­tum innych powie­ści, opo­wia­dań, ese­jów i wier­szy. Twór­czość przy­nio­sła jej licz­ne nagro­dy bran­żo­we (ale nie tyl­ko) – w tym te naj­waż­niej­sze: World Fan­ta­sy Award, Locu­sa, Hugo, Nebu­lę i inne. Czy­taj dalej

-->