Sprawdzasz tag

Z Powstania do Auschwitz

Wywiady

Dotykam najczulszych strun serc moich rozmówców – wywiad z Niną Majewską-Brown, autorką „Z Powstania do Auschwitz”

Histo­rię Fran­cisz­ki i Waw­rzyń­ca Kuli­gów chcia­ło przed­sta­wić kil­ka osób, ale ich rodzi­na zaufa­ła wła­śnie jej, pisar­ce zna­nej z wraż­li­wo­ści i tego, że rze­tel­nie i bez oce­nia­nia doku­men­tu­je dra­ma­tycz­ne wyda­rze­nia – tak powsta­ła „Oca­lo­na z Auschwitz”. W książ­ce „Z Powsta­nia do Auschwitz” Nina Majew­ska-Brown po raz kolej­ny przy­wo­ła­ła losy ludzi, któ­rych życio­rys został nazna­czo­ny obo­zo­wą trau­mą. Czy­taj dalej

-->