Sprawdzasz tag

wypowiedzi

Aktualności

Rada Języka Polskiego odradza używania słowa Murzyn

W sierp­niu zeszłe­go roku dok­tor habi­li­to­wa­ny nauk huma­ni­stycz­nych Marek Łaziń­ski nawo­ły­wał do zaprze­sta­nia uży­wa­nia słów Murzyn i Murzyn­ka, któ­re przed laty mia­ły rze­czy­wi­ście cha­rak­ter neu­tral­ny, dziś jed­nak nabra­ły zna­cze­nia pejo­ra­tyw­ne­go. Opi­nia zosta­ła kil­ka mie­się­cy temu popar­ta przez wszyst­kich człon­ków Rady Języ­ka Pol­skie­go. Czy­taj dalej

-->