Sprawdzasz tag

wrzesień

Aktualności Zapowiedzi

Niestatystyczny spis książek na wrzesień 2018

Wrze­sień na ryn­ku księ­gar­skim to przede wszyst­kim czas best­sel­le­ro­wych, liczo­nych w milio­nach nakła­dów pod­ręcz­ni­ków czy zbio­rów ćwi­czeń, ale dla osób zain­te­re­so­wa­nych nie­co inny­mi rodza­ja­mi lite­ra­tu­ry rów­nież znaj­dzie się coś war­te­go uwa­gi – i to w pra­wie każ­dej odmia­nie gatun­ko­wej. Widać też wyraź­nie po zapo­wie­dziach, że z wrze­śniem wydaw­cy zamy­ka­ją sezon ogór­ko­wy, ponie­waż w księ­gar­nie zale­je już nie fala, lecz tsu­na­mi nowo­ści i wzno­wień. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Niestatystyczny spis książek na wrzesień

Jak moż­na się było spo­dzie­wać, wrze­sień oka­że się zarze­wiem pory desz­czo­wej, lecz z nie­ba prócz dżdżu oraz podmu­chów wia­tru, na nie­sta­ty­stycz­nych Pola­ków, co ksią­żek tro­chę wię­cej niż tro­chę czy­ta­ją, spły­nie kaska­da nowych, cie­ka­wych pozy­cji. Wodo­spad lek­tur szkol­nych oraz tych nie­za­leż­nych przy­tło­czy wie­lu zna­czą­co, bowiem w każ­dej dzie­dzi­nie – fan­ta­sy, scien­ce fic­tion, kry­mi­na­le, powie­ści oby­cza­jo­wej, bio­gra­fii, utwo­rze histo­rycz­nym, hor­ro­rze, opo­wie­ściach dla dzie­ci, publi­cy­sty­ce, tomach nauko­wych, a nawet w poezji – znaj­dzie się kil­ka nowych (i wzno­wio­nych) ksią­żek, po któ­re oczy­wi­ście war­to będzie się­gnąć. Trze­ba więc przy­go­to­wać się, bo do listo­pa­da raczej nikt nie będzie narze­kać na brak odpo­wied­niej dla sie­bie literatury.

Czy­taj dalej

-->