Sprawdzasz tag

wojna światów

Aktualności

Monety upamiętniające Herberta George’a Wellsa z błędami

W sierp­niu 2021 minie dokład­nie 75 lat od śmier­ci Her­ber­ta Geo­r­ge­’a Wel­l­sa. Chcąc oddać cześć zna­ne­mu na całym świe­cie pisa­rzo­wi, Roy­al Mint, rzą­do­wa men­ni­ca Wiel­kiej Bry­ta­nii, posta­no­wi­ła wypu­ścić serię oko­licz­no­ścio­wych monet dwu­fun­to­wych. Na rewer­sie wygra­we­ro­wa­no gra­ficz­ne nawią­za­nia do bodaj naj­słyn­niej­szych dzieł Wel­l­sa: Woj­ny świa­tów i Nie­wi­dzial­ne­go czło­wie­ka. Uważ­ni znaw­cy twór­czo­ści Bry­tyj­czy­ka dostrze­gli jed­nak w pro­jek­cie rażą­ce błę­dy. Czy­taj dalej

-->