Sprawdzasz tag

Wojna secesyjna

Aktualności

Przeminęło z wiatrem oznaczone ze względu na wątki związane z białą supremacją

Choć gdy myśli­my o „Prze­mi­nę­ło z wia­trem”, na myśl przy­cho­dzą nie­zwy­kły romans mię­dzy Scar­lett O’Harą i Rhet­tem Butle­rem, woj­na sece­syj­na czy histo­ria o odnaj­dy­wa­niu się w zmie­nia­ją­cym się świe­cie, to trud­no zapo­mnieć, że część pozy­tyw­nych boha­te­rów powie­ści nale­ża­ło do Ku Klux Kla­nu. Czy­taj dalej

-->