Sprawdzasz tag

Ula Ryciak

Aktualności

Nagroda Literacka dla Autorki Gryfia 2019 trafiła do Uli Ryciak

Od 2012 „Kurier Szcze­ciń­ski” gło­sa­mi spe­cjal­nie powo­ły­wa­nej kapi­tu­ły przy­zna­je nagro­dę dla pol­skiej pisar­ki, któ­ra w poprzed­nim roku opu­bli­ko­wa­ła naj­lep­szą książ­kę. Wyróż­nie­nie otrzy­ma­ły Mag­da­le­na Tul­li za Wło­skie szpil­ki, Zyta Ory­szyn za Oca­le­nie Atlan­ty­dy, Mał­go­rza­ta Rej­mer za Buka­reszt. Kurz i krew, Ewa Win­nic­ka za Ango­li, Anna Jan­ko za Małą zagła­dę, Kata­rzy­na Boni za Gan­ba­re! Warsz­ta­ty umie­ra­nia oraz Mar­ty­na Bun­da za Nie­czu­łość. Teraz do tego gro­na dołą­czy­ła Ula Ryciak dzię­ki książ­ce Nela i Artur. Kon­cert intym­ny Rubin­ste­inów. Czy­taj dalej

-->