Sprawdzasz tag

The London Book Fair

Aktualności

Kompromitacja polskiego Instytutu Książki – ciąg dalszy!

Na face­bo­oko­wej stro­nie Insty­tu­tu Książ­ki poja­wi­ło się oświad­cze­nie będą­ce reak­cją na tekst Mag­da­le­ny Dębow­skiej, o któ­rym pisa­łem tutaj. Oświad­cze­nie nie­ste­ty pozo­sta­wia do życze­nia rów­nie wie­le co skry­ty­ko­wa­ne wystą­pie­nia. Bra­ku­je nawet pod­pi­su, poja­wia się tyl­ko enig­ma­tycz­na “Dyrek­cja Insty­tu­tu Książ­ki”. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Kompromitacja polskiego Instytutu Książki w Londynie?

Mag­da­le­na Dębow­ska, agent­ka lite­rac­ka, zapo­zna­ła się z mate­ria­ła­mi zapre­zen­to­wa­ny­mi w imie­niu Insty­tu­tu Książ­ki przez wice­dy­rek­to­ra tej insty­tu­cji Krzysz­to­fa Koeh­le­ra oraz Andrze­ja Zyska  (wydaw­cę i byłe­go pra­co­daw­cę Dariu­sza Jawor­skie­go, czy­li obec­ne­go dyrek­to­ra IK) w ramach “Mar­ket Focus” w Lon­dy­nie. Jest to spo­tka­nie poprze­dza­ją­ce Tar­gi Książ­ki w Lon­dy­nie, któ­re odbę­dą się w mar­cu 2017. Dębow­ska, podob­nie jak część śro­do­wi­ska lite­rac­ko-wydaw­ni­cze­go, jest zaże­no­wa­na pozio­mem wystąpień.

Czy­taj dalej

-->