Sprawdzasz tag

średniowiecze

Ciekawostki

Przeklęci niech będą książkowi złodzieje

Klą­twy w śre­dnio­wie­czu były jed­ną z naj­po­tęż­niej­szych bro­ni sta­nu duchow­ne­go. Nie­mal każ­dy naj­bar­dziej ze wszyst­kie­go bał się, że zosta­nie na nie­go nało­żo­na ana­te­ma, wyłą­cze­nie ze sta­nu osób wie­rzą­cych. Taka klą­twa mogła spaść na bie­da­ka, któ­ry na przy­kład pod­niósł rękę na papie­ża lub zła­mał ści­sły post. Oka­zu­je się jed­nak, że klą­twą mógł zostać obło­żo­ny nie­szczę­śnik, któ­ry wszedł w zatarg ze skry­bą. Pamię­ta­cie przy­pa­dek mni­cha, któ­re­mu kot osi­kał księ­gę, za co zarów­no on jak i cały koci rodzaj zosta­ły prze­klę­te? No wła­śnie. I nie tyl­ko zwie­rzę­ta pada­ły ofia­ra­mi nie­na­wi­ści skry­bów. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

O przeklętych kotach i stokroć bardziej przeklętych myszach

Raczej cięż­ko tra­fić na oso­bę, któ­ra kotów by nie lubi­ła. Ale mimo że są to zwie­rzę­ta hip­no­ty­zu­ją­ce swo­im uro­kiem, to potra­fią też napsuć moc­no krwi. Powie wam to każ­dy, kto posia­da swo­je­go wła­sne­go kota. Ot, kle­pie­cie sobie spo­koj­nie new­sa i przy­cho­dzi taki sier­ściuch, i wła­śnie ten moment wybie­ra, żeby wsko­czyć na kla­wia­tu­rę i się wygod­nie na niej umo­ścić. Dobrze wie­cie, jak jest. A czy wie­dzie­li­ście, że tak bywa­ło już w śre­dnio­wie­czu? Czy­taj dalej

-->