Sprawdzasz tag

soniadraga

Wywiady

Trochę kryminał, trochę scenariusz – ta książka z pewnością jest inna!

Debiu­tant Kon­rad Grze­ślak zaczy­na swo­ją karie­rę powie­ścio­pi­sa­rza z wyso­kie­go C. „Mia­sto ilu­zji. Pisto­le­ty” to książ­ka inna od wszyst­kich. To w znacz­nej czę­ści sce­na­riusz, do któ­re­go pisa­nia powra­ca po latach jeden z głów­nych boha­te­rów, Mar­cin. Powra­ca, ale jak się szyb­ko oka­zu­je nie po to, by go dopra­co­wać, ale by roz­wi­kłać zagad­kę tajem­ni­czej śmier­ci swe­go przy­ja­cie­la. O powsta­wa­niu tej wyjąt­ko­wej mie­szan­ki kry­mi­na­łu, thril­le­ra i oby­cza­jów­ki opo­wia­da nam dziś sam autor. Czy­taj dalej

-->