Sprawdzasz tag

słownik

Aktualności

Obserwatorium Językowe UW zaprasza do współtworzenia nowego słownika neologizmów

Funk­cjo­nu­ją­ce przy Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim Obser­wa­to­rium Języ­ko­we to pro­jekt zaj­mu­ją­cy się bada­niem i opi­sy­wa­niem naj­now­sze­go słow­nic­twa pol­skie­go. Jego głów­nym celem jest roz­wi­ja­nie i aktu­ali­zo­wa­nie inter­ne­to­we­go słow­ni­ka reje­stru­ją­ce­go neo­lo­gi­zmy w pol­sz­czyź­nie. Jest to oczy­wi­ście zada­nie nie­zwy­kle trud­ne i bar­dzo cza­so­chłon­ne, ponie­waż prze­cież nowe wyra­zy w języ­ku poja­wia­ją się nie­mal codzien­nie. Dla­te­go wła­śnie zespół Obser­wa­to­rium Języ­ko­we­go zachę­ca inter­nau­tów to wspo­mo­że­nia budo­wa­nia naj­więk­szej bazy neo­lo­gi­zmów. Czy­taj dalej

-->