Sprawdzasz tag

słowa

Aktualności

Rada Języka Polskiego odradza używania słowa Murzyn

W sierp­niu zeszłe­go roku dok­tor habi­li­to­wa­ny nauk huma­ni­stycz­nych Marek Łaziń­ski nawo­ły­wał do zaprze­sta­nia uży­wa­nia słów Murzyn i Murzyn­ka, któ­re przed laty mia­ły rze­czy­wi­ście cha­rak­ter neu­tral­ny, dziś jed­nak nabra­ły zna­cze­nia pejo­ra­tyw­ne­go. Opi­nia zosta­ła kil­ka mie­się­cy temu popar­ta przez wszyst­kich człon­ków Rady Języ­ka Pol­skie­go. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Polacy częściej korzystają ze słów niepięknych

W lutym obcho­dzi­li­śmy Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Języ­ka Ojczy­ste­go. Z tej oka­zji Biblio­te­ka Ślą­ska prze­pro­wa­dzi­ła ple­bi­scyt, w któ­rym inter­nau­ci mogli wska­zać naj­ład­niej­sze ich zda­niem pol­skie sło­wa, a przy oka­zji rów­nież te pocho­dzą­ce jak­by z dru­gie­go bie­gu­na. Następ­nie Insty­tut Moni­to­ro­wa­nia Mediów spraw­dził, jak wyni­ki kon­kur­su mają się do inter­ne­to­wej rze­czy­wi­sto­ści. Czy­taj dalej

-->