Sprawdzasz tag

śledztwo

Wywiady

Musimy pokazywać prawdę, jaka by ona nie była – wywiad z Mateuszem Baczyńskim, autorem książki Martwy punkt

Mate­usz Baczyń­ski jest nagra­dza­nym dzien­ni­ka­rzem śled­czym, został lau­re­atem Grand Press za cykl mate­ria­łów o afe­rze taśmo­wej. Jako pierw­szy repor­ter dotarł do peł­nych akt sądo­wych doty­czą­cych zabój­stwa Iwo­ny Cygan, a swo­je odkry­cia zawarł w repor­ta­żach pra­so­wych oraz książ­ce „Mar­twy punkt”. W roz­mo­wie z naszym por­ta­lem opo­wie­dział o kuli­sach swo­jej pra­cy oraz o kil­ku bul­wer­su­ją­cych sytu­acjach doty­czą­cych tego śledz­twa. Czy­taj dalej

-->