Sprawdzasz tag

Short Edition

Ciekawostki

W Londynie pojawiły się pierwsze w Wielkiej Brytanii automaty z darmowymi opowiadaniami

Fran­cu­ska gru­pa Short Édi­tion pierw­szy auto­mat dru­ku­ją­cy kró­ciut­kie opo­wia­da­nia skon­stru­owa­ła w 2016 roku. Od tego cza­su roz­wią­za­nie roz­prze­strze­ni­ło się na kil­ka kra­jów. We Fran­cji, Hong Kon­gu czy Sta­nach Zjed­no­czo­nych zabie­ga­ni, nie mają­cy cza­su na czy­ta­nie dłuż­szych form mogą się­gnąć po histo­rie, na ukoń­cze­nie któ­rych wystar­czy od jed­nej do pię­ciu minut. Teraz do tego gro­na dołą­cza Wiel­ka Bry­ta­nia. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Zwalcz literackiego Małego Głoda opowiadaniem z automatu

Jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni do tego, że wszyst­ko mamy wła­ści­wie dostęp­ne w jed­nej chwi­li, na wycią­gnię­cie ręki – poja­wia się zachcian­ka i zaraz zosta­je ona speł­nio­na. Abs­tra­hu­jąc od inter­ne­tu, któ­ry dostar­cza nam infor­ma­cji na żąda­nie, na uczel­niach, w insty­tu­cjach kul­tu­ro­wych, popu­lar­nych miej­scach spo­tkań sto­ją auto­ma­ty z napo­ja­mi i prze­ką­ska­mi. A co jeśli chcie­li­by­śmy rzu­cić na ząb jakieś dzie­ło pro­za­tor­skie, a aku­rat zapo­mnie­li­śmy wziąć ze sobą książ­kę czy czyt­nik? Z pomo­cą mogą przyjść lite­rac­kie auto­ma­ty. Czy­taj dalej

-->