Sprawdzasz tag

Romy Hausmann

Felieton

Duszna opowieść o determinacji – recenzja Perfect day Romy Hausmann

W cią­gu czter­na­stu lat w oko­li­cach Ber­li­na zamor­do­wa­nych zosta­ło 10 dziew­czy­nek. Seryj­ny mor­der­ca, któ­ry zna­czył dro­gę do ich ciał czer­wo­ny­mi wstąż­ka­mi, przez cały ten czas pozo­sta­wał nie­uchwyt­ny. Wresz­cie jed­nak poli­cja wpa­da na ślad, któ­ry pozwa­la ziden­ty­fi­ko­wać spraw­cę. Poja­wia się jed­nak pyta­nie, czy aresz­to­wa­no praw­dzi­we­go win­ne­go… Czy­taj dalej

-->