Sprawdzasz tag

rada języka polskiego

Aktualności

Rada Języka Polskiego odradza używania słowa Murzyn

W sierp­niu zeszłe­go roku dok­tor habi­li­to­wa­ny nauk huma­ni­stycz­nych Marek Łaziń­ski nawo­ły­wał do zaprze­sta­nia uży­wa­nia słów Murzyn i Murzyn­ka, któ­re przed laty mia­ły rze­czy­wi­ście cha­rak­ter neu­tral­ny, dziś jed­nak nabra­ły zna­cze­nia pejo­ra­tyw­ne­go. Opi­nia zosta­ła kil­ka mie­się­cy temu popar­ta przez wszyst­kich człon­ków Rady Języ­ka Pol­skie­go. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Rada Języka Polskiego o żeńskich formach nazw zawodów i tytułów

W jaki spo­sób powin­ni­śmy nazy­wać kobie­tę pilo­tu­ją­cą samo­lot, jak zwra­cać się do sze­fo­wej rzą­du? Temat żeń­skich form nazw zawo­dów i tytu­łów powra­ca cyklicz­nie i za każ­dym razem wzbu­dza wiel­kie emo­cje. Nie ma się co dzi­wić, wszak rów­no­upraw­nie­nie jest sta­le sze­ro­ko komen­to­wa­ne, nale­ży dbać o to, żeby każ­dy czuł się dobrze, żeby żad­na gru­pa spo­łecz­na nie była stro­ną pokrzyw­dzo­ną czy zanie­dba­ną. Natu­ral­nym jest, że w pew­nym momen­cie nie­zbęd­ne będą pew­ne zmia­ny w języ­ku pol­skim. Tu pro­ble­mów więk­szych być nie powin­no, bo nasz język jest języ­kiem nie­by­wa­le ela­stycz­nym. Czy­taj dalej

-->