Sprawdzasz tag

prawo autorskie

Aktualności

Zmiany w prawie autorskim zrewolucjonizują system wynagrodzeń dla twórców

Jako pań­stwo człon­kow­skie Unii Euro­pej­skiej Pol­ska ma obo­wią­zek dosto­so­wy­wać się do euro­pej­skich regu­la­cji praw­nych. Nie są to zmia­ny nagłe, zwy­kle jest czas, żeby na spo­koj­nie zmo­dy­fi­ko­wać odpo­wied­nie prze­pi­sy bez wywra­ca­nia przy tym gospo­dar­ki kra­ju do góry noga­mi. 7 czerw­ca mija czas na wpro­wa­dze­nie do pol­skie­go pra­wa autor­skie­go dyrek­ty­wy Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady nr 2019/790, któ­ra mię­dzy inny­mi regu­lu­je sys­tem wyna­gro­dzeń dla twór­ców. Czy­taj dalej

-->