Sprawdzasz tag

pożar

Aktualności

W pożarze krakowskiego archiwum przepadło 98 procent dokumentów

W Archi­wum Urzę­du Mia­sta Kra­ko­wa wybuchł 6 lute­go wie­czo­rem pożar. Po trwa­ją­cej prze­szło sto godzin akcji, w któ­rej wzię­ło udział ponad pół tysią­ca stra­ża­ków ogień uda­ło się w koń­cu opa­no­wać. Odda­ny do użyt­ku w 2018 budy­nek praw­do­po­dob­nie zosta­nie wybu­rzo­ny, w kata­stro­fie nie­od­wra­cal­ne­mu znisz­cze­niu ule­gło 98 pro­cent skła­do­wa­nych w archi­wum akt, czy­li nawet do dwu­stu milio­nów doku­men­tów. Czy­taj dalej

-->