Sprawdzasz tag

postapo

Ciekawostki

Polska postapokalipsa w literaturze

Lite­ra­tu­ra spod zna­ku posta­po­ka­lip­sy – sub­ga­tun­ku scien­ce fic­tion – w ostat­nich latach sta­ła się nader żywa, przez co rozu­miem jej popu­lar­ność; na naszym rodzi­mym grun­cie wyra­sta­ją wzno­wie­nia, uka­zu­ją się prze­kła­dy, ale co naj­waż­niej­sze, bia­ło-czer­wo­ni auto­rzy tak­że coraz czę­ściej korzy­sta­ją z dobro­dziejstw poety­ki posta­po­ka­lip­sy. Czy­taj dalej

-->