Sprawdzasz tag

podroże w czasie

Ciekawostki

Podróże w czasie z Trumpem?

Donald Trump jest posta­cią tak kon­tro­wer­syj­ną, że kolej­ne teo­rie spi­sko­we na jego temat niko­go już nie dzi­wią. Czy aby na pew­no? A co powie­cie na new­sa, że Trump został pre­zy­den­tem dzię­ki pomo­cy swo­je­go syna, któ­ry tak napraw­dę jest podróż­ni­kiem w cza­sie? Czy­taj dalej

-->